Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů.

Vratislavský dům | Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(„podmínky“)

POUŽITÉ POJMY:
Správce dat: DDS TOUR s.r.o., Josefská 425/25, 602 00 Brno, IČ: 47912618
Provozovna:
Penzion Vratislavský dům, Březanova 84/1, 379 01 Třeboň (dále „Penzion“)

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Penzionu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2. Penzion se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

1. Penzion se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Penzion povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Penzionem. Penzion ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:

4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1. Kontaktním údajem Penzionu, na který je možno směřovat veškerou korespondenci ohledně nakládání s osobními údaji je email rezervaca@vratislavskydum.cz

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH

1. Penzion má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let. Po stejnou lhůtu uchovává Penzion i ostatní osobní údaje hostů.

2. Penzion dále uchovává a zpracovává na základě oprávněného zájmu správce email a kontaktní telefon zákazníků za účelem poskytnutí ubytovacích služeb. Tyto kontakty jsou využívány ke komunikaci směřující k uzavření smlouvy na poskytovanou službu.

3. Email zákazníka se dále využívá k direkt marketingu prostřednictvím emailu, a to na základě oprávněného zájmu k nabízení poskytnutí služby ubytování, tedy obdobné služby, jakou zákazník čerpal v minulosti. Z rozesílky emailů se zákazník může kdykoli jednoduchou formou odhlásit.

4. V rámci webové prezentace www.vratislavskydum.cz se zpracovává email a jméno a příjmení zákazníků, kteří na webu položí dotaz v komentářích k na webu zveřejněným informacím. Tyto údaje se uchovávají v publikačním systému správce a zpracovávají se na základě oprávněného zájmu správce na komunikaci se zákazníkem směřující k poskytnutí služby ubytování. Uvedené údaje se uchovávání po dobu 1 roku. Následně jsou buď vymazány, nebo anonymizovány, tedy zůstane zachován obsah komentáře, ale osobní údaje jsou nahrazeny anonymními údaji.

5. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize. V případě žádosti o výmaz osobních údajů smaže Penzion ty údaje, které mu neukládají evidovat výše uvedené právní předpisy. Vyjmenované osobní údaje uvedené v právních předpisech mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Penzion se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2. Penzion se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Penzionu , které budou mít Penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;

b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Penzionu a provozovnách společnosti DDS TOUR s.r.o., do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi a na pracovištích smluvně vázaných zpracovatelů.;

c) Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3. Penzion se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Penzion stanoveném a odpovídajícím pokynům Penzionu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Penzionu.

Datum poslední aktualizace: 21.5.2018